wP R O Wadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowuje projekty z zakresu infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich oraz inicjatywy LEADER. W perspektywie finansowej 2014-2020 i okresie przejściowym 2022-2023 zachodniopomorscy Marszałkowie podpisali już 1472 umowy o przyznanie pomocy na kwotę ponad 415 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury technicznej, kulturalnej i rekreacyjnej na wsi, rozbudowę dróg, aktywizację lokalnych społeczności oraz zakładanie bądź rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

Fundusze europejskie w obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego realizowane są przez projekty, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców wsi oraz zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność. Realizacja działań z PROW 2014-2020 zapewnia zaangażowanie różnych instytucji publicznych, osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń.

Projekty z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno-kulturalnej to głównie:

– nowe drogi /143 km dróg lokalnych/

– nowe sieci wodne i kanalizacyjne /234 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 376 przydomowych oczyszczalni ścieków,/

– nowoczesne świetlice, place zabaw, miejsca rekreacji /82 obiektów kulturalnych/

12 Lokalnych Grup Działania (LGD) w naszym województwie otrzymało środki finansowe na swoje funkcjonowanie oraz merytoryczne wsparcie dla podmiotów korzystających z środków PROW 2014-2020 i okres przejściowy. Koncepcja LEADER to budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i włączeniu LGD w system zarządzania obszarami wiejskimi regionu, która zagwarantowała rozwój najbardziej zainteresowanych – mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Opracowane przez LGD – Lokalne Strategie Rozwoju, określiły cele i priorytety danego obszaru, tak aby projekty były wybierane zgodnie z wizją rozwoju zawartą w dokumencie strategicznym. Cel zawsze jeden: polepszyć jakość życia na wsi, wesprzeć finansowo lokalne podmioty gospodarcze, podnieść walory turystyczne i inwestycyjne obszarów wiejskich oraz wzmocnić tożsamość społeczności wiejskiej. Dzięki PROW 2014-2020 niewątpliwie cel zostaje osiągnięty.

W ramach inicjatywy LEADER fundusze są ukierunkowane na:

– wsparcie i dofinansowanie nowych przedsiębiorców, ale także firm, które potrzebują dodatkowych środków na rozwój biznesu;

– dofinansowanie różnych imprez, warsztatów i szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich;

– wsparcie finansowe projektów infrastruktury publicznej.

Bardzo ważnym elementem PROW jest utrzymanie, dzięki dotacjom, 622 miejsc pracy oraz utworzenie 711 nowych etatów, cow dużej mierze przyczynia się do stabilizacji mikro i małych przedsiębiorców w naszym województwie w tak trudnym dzisiaj czasie.

Niesprzyjające rozwojowi gospodarczemu realia walki z inflacją i drożyzną nie powstrzymały inicjatywy i zaangażowania lokalnych przedsiębiorców, którzy nadal chcą budować silną gospodarczo i atrakcyjną do dalszego inwestowania polską wieś.Wiele jest jeszcze do zrobienia, to co dotychczas zostało osiągnięte, w znaczący sposób podniosło komfort i jakość życia na zachodniopomorskiej wsi.

DziałaniaWartość podpisanych umów
7.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 269 607 884,00 zł
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w tym:
 110 149 873,00 zł
Gospodarka wodno-ściekowa 103 555 170,00 zł
Targowiska 16 306 267,00 zł
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej 38 763 807,00 zł
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 832 767,00 zł
19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 145 750 164,00 zł
suma 415 358 048,00 zł

Na terenie województwa zachodniopomorskiego trwają lub będą ogłaszane nabory wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.prow.wzp.pl

Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego:

Pandemia COVID-19, atak Rosji na Ukrainę i tocząca się cały czas wojna sprawiają, że rok 2022 jest kolejnym, w którym przyszło nam zmagać się z dużymi problemami gospodarczymi, wysoką inflacją, drożyzną zarówno surowców energetycznych jak i podstawowych produktów spożywczych. Mimo to wdrażanie działań w ramach PROW 2014-2020 realizujemy zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo okres ten został wydłużony do czerwca 2025 r. W województwie zachodniopomorskim mamy do dyspozycji dodatkowe środki na realizację działań infrastrukturalnych. W roku 2022, zostały ogłoszone nabory na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i drogową na łączną kwotę ponad 37 mln euro. Dodatkowe środki otrzymały również Lokalne Grupy Działania na realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych w kwocie ponad 7,5 mln euro. Na realizację wszystkich pomysłów nadal brakuje nam środków finansowych, bo fundusze, które otrzymaliśmy na wdrażanie PROW 2014-2020 są nieadekwatne do ogromu potrzeb. Dlatego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowo z własnego budżetu wspiera region organizując takie przedsięwzięcia jak chociażby granty sołeckie, program „Społecznik” czy konkurs „Piękna zachodniopomorska wieś”.

 

Nadchodzący rok 2023 to czas nowych wyzwań, czas finalizacji prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Liczę, że realizacja zaplanowanych działań w kolejnych latach pozwoli na dalszy, szybki i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich naszego województwa – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.